Kommunalbestyrelsen har den 7. marts 2023 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for klimatilpasning og udkast til Klimatilpasningsplan med tilhørende Miljørapport i høring.

Kommuneplantillæg nr. 6 for Klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen er en sektorplan. For at kunne indlejre klimatilpasnings-planen i kommuneplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der indeholder opdateres oversvømmelseskort. Der er en kobling til kommuneplanens retningslinje under kapitel 7 Klima, hvor oversvømmelses- og erosionskortet i retningslinje 7.1.2 opdateres med seneste viden fra arbejdet med klimatilpasningsplanen. Redegørelsesteksten til retningslinjen er ligeledes opdateret.

Læs forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

Her kan du også indsende evt. bemærkninger. Se hvordan du kan indsende dine høringssvar under overskriften 'Hvordan indsendes høringssvar?'

Klimatilpasningsplan 2023

Billund Kommune har taget beslutning om at imødekomme udfordringerne ved klimaforandringerne ved at udarbejde en klimatilpasningsplan.

I klimatilpasningsplanen er kommunens areal analyseret i forhold til oversvømmelsestruede områder, risiko for skader i forbindelse med oversvømmelse og der redegøres for forslag til handlinger i de højest prioriterede områder.

Klimatilpasningsplanen består overordnet set af tre dele: En oversvømmelses-kortlægning, en værdikortlægning og en risikokortlægning, som er et produkt af de to første. På baggrund af disse tre dele er der i klimatilpasningsplanen udpeget risikoområder, hvor der vil blive arbejdet videre med konkrete indsatser.

Læs udkastet til klimatilpasningsplanen

Her kan du også indsende evt. bemærkninger. Se hvordan du kan indsende dine høringssvar under overskriften 'Hvordan indsendes høringssvar?'


Miljørapport for klimatilpasningsplan

Billund Kommune har vurderet, at klimatilpasningsplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen omhandler vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse. Forslag til kommuneplantillæg og udkast til klimatilpasningsplanen ledsages derfor af en miljørapport. Miljøvurderingen inddrager planforslagets principper, de anførte mulige ændringer i arealudlæg med fokus på klimatilpasningsplanens 35 risikoområder og de 4 temaindsatser. Miljøvurderingsprocessen er indledt med en afgrænsning af miljørapportens indhold via et afgrænsningsnotat, der har været i høring ved berørte myndigheder. Miljørapporten sendes her i offentlig høring sideløbende med kommuneplantillæg og klimatilpasningsplanen.

Læs miljørapporten for klimatilpasningsplanen

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 9. marts 2023 til den 9. maj 2023.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til forslaget. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal indsendes via vores digitale portal DKplan. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

  • Høringssvar via høringsmodulet på den digitale portal kan gives ved at klikke på 'Send dit høringssvar'. Her får du mulighed for at skrive og indsende dit høringssvar.

Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt, eller om der skal foretages ændringer i planen, eventuelt på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte at lade et forslag bortfalde.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. I den forbindelse vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og mail, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du selv gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på DPO@billund.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.