Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i for eksempel arealernes drift, byggeri med mere kan kræve dispensation fra fredningen. 

Fredningsnævnet har mulighed for at dispensere fra en fredningsbestemmelse, hvis det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Ældre fredninger savner oftest en egentlig formålsbestemmelse. 

Læs mere og søg om dispensation på fredningsnævnets hjemmeside.