I områder udpeget som okkerpotentielle klasse I, II og III må der ikke uden vores tilladelse laves projekter.

Projekter der kræver en tilladelse kan fx være

 • Dræning      
 • Udgrøftning   
 • Oprensning af eksisterende grøfter  
 • Reparation af eksisterende rørledninger
 • Etablering af søer
 • Grundvandssænkning

Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde     

 • oplysninger om ejendommen og arealets beliggenhed, matrikelnummer og størrelse
 • kortmateriale, der viser det areal, hvor projektet placeres, og som det påvirker       
 • en vurdering af i hvilket omfang projektet vil medføre okkerbelastning i vandløb m.v. Vurderingen skal foretages på baggrund af fornødne undersøgelser af jordbund og grundvand - HUSK, at disse prøver skal udtages af et akkrediteret laboratorium
 • oplysning om arealet tidligere har været udgrøftet eller drænet
 • oplysning om hvorvidt arealet er vedvarende græsareal, der ikke har været omlagt inden for de sidste 10 år
 • forventet tidspunkt for projektets påbegyndelse og afslutning
 • oplysning om, hvorvidt der findes dambrug indenfor en afstand af 6 km nedstrøms det påtænkte projekt.

Vi kan give tilladelse til dræning i okkerpotentielle områder, men kun hvis dræningen ikke kræver rensning af det drænede vand. Skal der stilles krav til rensning, videresender vi ansøgningen til Miljøstyrelsen, som træffer afgørelse.

Send din ansøgning til os via digital post

Film om okker

Okkerpjece