En regulering af et vandløb kan være at  

 • etablere broer og overkørsler
 • føre kabler o.l. under vandløb
 • ændre et vandløbs forløb i landskabet
 • ændre vandløbets vandføringsevne, ved en evt. oprensning, hvor du ændrer bundbredden, anlægget eller bundkoten
 • rørlægge et vandløb
 • lave terrænændringer mindre end 8 m fra et vandløb.

 

Gode råd til din ansøgning

Start med at lave en plan over dit projekt. På den måde får du samlet alle de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning.

Søg om tilladelse til at regulere et vandløb

Forslag til et reguleringsprojekt skal indeholde

 • en beskrivelse af det planlagte arbejde
 • en redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet
 • oversigtskort og detailplaner 
 • oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet 
 • overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • en tidsplan for arbejdets udførelse.

Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.

Vær opmærksom på at du ikke må grave grøfter eller dræne i områder omfattet af okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Hvis du er i tvivl, eller har brug for råd og vejledning er du altid velkommen til at kontakte os.