Som et led i EU's vandplaner, etablerer vi løbende nye vådområder. Formålet er at skabe et bedre vandmiljø ved at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget. Projekterne er støttet af den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Når vi etablere vådområder kan vi gøre det ved at lukke dræn, ved at etablere en lavvandet sø eller ved at hæve vandløbsbunden i et eksisterende vandløb og samtidig genslynge forløbet af vandløbet. På den måde opnås en periodevis oversvømmelse af arealerne omkring det pågældende vandløb.

Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til at mindske kvælstofmængden ved at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og frigiver kvælstof på luftform.