Som et led i EU's vandplaner, etablerer vi løbende nye vådområder og lavbundsprojekter. Formålet er at skabe et bedre vandmiljø ved at begrænse udledningen af kvælstof, fosfor og CO2 fra landbruget. Projekterne er støttet af den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Når vi etablerer vådområde- eller lavbundsprojekter kan vi gøre det ved at lukke dræn, etablere lavvandede søer eller ved at hæve vandløbsbunden i et eksisterende vandløb samt genslynge vandløbet. På den måde opnås en periodevis oversvømmelse af arealerne omkring det pågældende vandløb. 

Projekter søgt hjem fra efteråret 2023 er en del af den danske CAP-plan og er medfinansieret af EU.