Når du kommer til Danmark, er det vigtigt at lære dansk, og danskuddannelsen er en del af dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller dit introduktionsprogram i Danmark.

På danskuddannelsen lærer du at forstå, tale, læse og skrive dansk. Du får også viden om kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati.

Billund Kommune betaler for din danskuddannelse, og du har ret til undervisning i op til 5 år. Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskuddannelse,  uanset om du benytter tilbuddet, eller ej.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Dansk på A1-niveau og A2-niveau er ikke en del af danskuddannelse. Det er Udlændingemyndighederne, der tilbyder en danskprøve på A1-niveau og A2-niveau.

Du har selv ansvaret for at forberede dig til prøverne. Du har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. Hvis du ikke består indenfor tidsfristerne, kan du miste din opholdstilladelse i Danmark.

Her kan du tilmelde dig til danskprøven

Integrationsuddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen er for dig, der er flygtning eller familiesammenført til flygtning i alderen 18-40 år, og har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år. Integrationsgrunduddannelsen giver dig kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked. Uddannelsen varer to år. Den kombinerer ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning.

Du modtager uddannelsesgodtgørelse svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse under uddannelsen. I praktikdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).