Du kan søge om botilbud, hvis du bor i Billund Kommune, og hvis du har et betydeligt fysisk og/eller psykisk handicap – eller er psykisk sårbar eller socialt udsat.

Sådan søger du

Du søger om et botilbud ved at kontakte Myndighedsafdelingen. Hvis du ikke kan søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du på forhånd har givet dem en fuldmagt. 

Sagsbehandlingen foregår typisk sådan:

  1. Du aftaler et møde med en sagsbehandler. Du har ret til at invitere en bisidder med, som du selv udpeger. Det kan være relevant at invitere andre parter med til mødet. Hvis dette er relevant, aftaler sagsbehandleren det med dig. På mødet får du relevant rådgivning og vejledning.
  2. I snakker om dine ønsker til et evt. botilbud og indsamler alle relevante oplysninger om dit behov.
  3. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så sagsbehandleren kan hente f.eks. lægelige oplysninger om dig.
  4. Du vil - afhængig af din situation - blive tilbudt at få lavet en handleplan sammen med sagsbehandleren.
  5. Sagsbehandleren træffer på baggrund af mødet, oplysningerne og en faglig vurdering en afgørelse.
  6. Du modtager et brev med afgørelsen, og evt. hvilket botilbud vi kan tilbyde dig. I brevet får du også en begrundelse for afgørelsen - hvorfor du opfylder kravene til et botilbud, eller hvorfor du får afslag.
  7. Hvis du bliver tilbudt et botilbud, vil din sagsbehandler mindst en gang årligt følge op på din sag. Her vil sagsbehandleren vurdere, om du fortsat er i målgruppen, om botilbuddet lever op til formålet og matcher dit behov, eller om du har behov for ændringer.

Det er et krav, at du har en varig og betydelig nedsat funktionsevne, og at du derfor har brug for hjælp og støtte til at klare dig på egen hånd - eller brug for pleje og omsorg.

Målet med et botilbud er, at du får dækket dit individuelle behov for støtte, at du får hjælp til at klare dagligdagen, og at du udvikler dine personlige kompetencer, så du har mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

Botilbuddet kan være midlertidigt eller længerevarende - afhængig af dit behov. Et midlertidigt botilbud har til formål at hjælpe dig ud i en mere selvstændig boligform.