Af større enkeltposter kan nævnes aktivt kul med stort indhold af kemikalier, gipsaffald indeholdende betydelige mængder kviksølv samt stoffer fra virksomhedens bundfældningsanlæg for spildevand. Deponeringen fandt sted efter aftale med grundejeren. Depotmaterialet er kraftigt forurenet med tungmetaller, herunder kviksølv, medicinalprodukter og klorerede opløsningsmidler. Desuden sker der en svag udsivning af forurenende stoffer fra depotet til grundvandet og en svag afdampning til luften over selve depotet.

Læs embedslægens udtalelse om Banegravsdepotet fra 2005

Læs udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra 2018