Fabriksgrunden er en cirka 38 ha stor grund. Den indeholder forurening fra tidligere tiders spild af råvarer og kemikalier i forbindelse med produktionen på virksomheden, og den udgøres hovedsagelig af opløsningsmidler, sulfastoffer og barbiturater (det aktive stof i sovemedicin). Der er fra fabriksgrunden konstateret en massiv forurening af det øvre grundvandsmagasin. Grundvands­forureningen spredes i sydvestlig retning mod Grindsted Å. Det antages, at der under fabriksgrunden stadig findes koncentrerede forekomster af blandt andet klorerede opløsningsmidler.

Afløbsgrøften blev brugt til at lede spildevand fra fabrikken i perioden 1924-1960 til Grindsted Å. Den sydlige del af grøften blev rørlagt i 1960, mens den nordlige del blev rørlagt i 1975. Indtil 1951 blev spildevandet ikke renset før udledning til grøften. I en kort periode omkring 1970 udførte Grindstedværket forsøg med rensning af virksomhedens spildevand i et område kaldet forsøgslagunen ved afløbsgrøftens udløb til Grindsted Å. Efter etablering af virksomhedens renseanlæg i starten af 1970’erne har den rørlagte grøft udelukkende været anvendt til procesvand. Spildevandsudledningen til åen har givet anledning til, at store mængder forurening blandt andet i form af kviksølv er aflejret i bundsedimentet i åen og i de kunstige søer Engsøen og længere nedstrøms Karlsgårde Sø.