Hvor mange kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid strømmer der egentlig ud i Grindsted Å hvert år? Nogle medier har konsekvent anvendt tallet 100 kilo per år, mens andre taler om 235 kilo om året. Sandheden er, at begge tal er rigtige. Begge tal stammer fra et forskningsprojekt udført af DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Den mest koncentrerede del af forureningsfanen strømmer til Grindsted Å over en kort strækning. Ser man alene på denne strækning, er udsivningen af vinylklorid 100 kilo per år.

Ser man derimod på hele den strækning af åen, der er påvirket af forureningsfanen, så er den samlede mængde 235 kilo om året. Så taler man om den samlede mængde vinylklorid, der hvert år strømmer ud i Grindsted Å, er det korrekte tal altså 235 kilo per år.

Det højeste målte indhold af vinylklorid i åen er 21 mikrogram/l (vandkvalitetskriterium 0,05 mikrogram/l), hvilket svarer til en overskridelse af kriteriet for god vandkvalitet med en faktor 420. Det gennemsnitlige indhold i åen er cirka 5 mikrogram/l svarende til en overskridelse af kriteriet med en faktor 100.

Vinylklorid i Kærgård Klitplantage

Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer ligesom forureningerne i Grindsted fra det tidligere Grindstedværket, og også her er vinylklorid et stort problem.

Her strømmer der årligt 1.400 kilo vinylklorid under klitfoden via grundvandet. Det bliver gradvist nedbrudt til 1.200 kilo, når det kommer op på selve stranden i de små strandsøer og pytter og yderligere ned til 800 kilo i selve havet. 

Det målte indhold af vinylklorid i havvandet ud for Kærgård Strand er 3,28 mikrogram/l (vandkvalitetskriterium 0,05 mikrogram/l), hvilket svarer til en overskridelse af kriteriet for god vandkvalitet med en faktor 66.

I de små strandsøer og pytter mellem klitfoden og havet er der et endnu mere koncentreret indhold af vinylklorid på helt op til 340 mikrogram/l. Når koncentrationerne er så høje sammenlignet med havet, skyldes det, at vinylkloriden hurtigt bliver fortyndet af de store mængder vand i havet. Mængden af vinylklorid i strandsøerne og pytterne svarer til 6.800 gange vandkvalitetskriteriet for havvand.

Der er badeforbud ud for stranden på en 1.400 meter lang strækning, ligesom der er tydeligt skiltet på begge sider af det forurenede område på stranden, hvor det frarådes at bevæge sig ind på det forurenede område.

Regler for fiskeri i Grindsted og Varde åer

Det er ikke tilladt at overdrage, opbevare eller transportere fisk fanget i Grindsted å, Hoddeskov kanal, Karlsgårde sø, Varde å og samtlige tilløb til disse vandområder.

Forbuddet gælder også fisk, der ikke er bestemt til menneskeføde. 

Den eneste undtagelse er fisk fra dambrug samt laks, ørred og skrubbe.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om ovenstående områder.