Ud over at have modtaget blandt andet husholdningsaffald, bygningsaffald og industriaffald fra oplandet, har lossepladsen i perioden 1962 til cirka 1970 modtaget cirka 85.000 ton fast affald og slam fra Grindstedværket. Affaldet indeholder forureningskomponenter af samme type, som er konstateret i grundvandet nedstrøms fabriksgrunden (og som er deponeret i Kærgård Klitplantage).

En stor del af affaldet blev deponeret i en grube i den nordlige del af lossepladsen. Der er nedstrøms lossepladsen konstateret en betydelig forurening af det øvre grundvandsmagasin. Grundvandsforureningen spredes med grundvandet i nordvestlig retning mod Grindsted Å.

Historiske flyfotos fra 1945 og frem viser, hvordan området ved Grindsted gl. losseplads har ændret sig over tid.