Tronsøen

Tronsøen er en grundvandsforsynet sø uden tilløb og afløb. Området ved Tronsøen anvendes i dag rekreativt med stiforløb og naturfitnessområde. Søen er beliggende i forureningsfanen fra Banegravsdepotet og Fabriksgrunden. Søen forventes derfor, at være påvirket af de miljøfremmede stoffer, som er oplagret her.

Tronsøen er med baggrund heri omfattet af bade- og fiskeforbud, idet direkte kontakt med vand og søens sediment bør undgås.

Du kan finde både notat om kontrolmonitering af Tronsøen og Embedslægens udtalelse i Vidensbanken her på hjemmesiden.

Dalsmose Sø

Dalsmose Sø er oprindeligt et dødishul, der efterfølgende har udviklet sig til en mose. Det forlyder at der i 1940’erne har været skåret tørv.

Søen har gennem tiden modtaget drænvand fra det omkringliggende landbrugsbrugsjord. Med udstykning og etableringen af parcelhusområdet i Østbyen, bliver tag- og vejvand ledt til Dalsmose Sø med flere tilløb, og der laves et afløb fra søen til en række etablerede bassiner.

I 1980’erne blev der lagt et sandlag ud i søen, både for at mindste dybden og for at søen skulle fremstå renere.

Ribe Amt har i 1997, 2002 og i 2003 udtaget vandprøver med henblik på undersøgelser af søens indhold af kvælstof og fosfor. Det blev vurderet, at søens miljøtilstand var dårlig på grund af et for højt indhold af kvælstof og fosfor.

Der er ingen indikationer på, at søen skulle være påvirket med stoffer fra Grindstedforureningen.

Se evt. siden om grundvandets strømning.

Grindsted Engsø

Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971 i et tidligere engområde i Grindsted ådal. Søen er 30 ha og har en gennemsnitsdybde på 1,5 meter.

Søen blev oprindeligt anlagt som en del af spildevandsrensningen af spildevand fra ”det blå system” fra det tidligere Grindsted værket. Søen fungerede frem til 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand. På grund af tidligere tiders udledning af spildevand er der ophobet kviksølv i søens sediment.

I dag er der alene tilførsel af grundvand, å-vand og vejvand til Grindsted Engsø. Søen har afløb til Grindsted Å i den vestlige ende, der sammen med Ansager Å danner Varde Å, som har udløb i Ho Bugt i Vadehavet.

Grindsted Engsø er omfattet af Vandområdeplan 2015-21. Søen har en moderat økologisk tilstand og opfylder dermed ikke målsætningen om god økologisk tilstand. Grindsted Engsø er en § 3 sø.

Billund Kommune vedtog i 2009 et regulativ for Grindsted Engsø. Regulativet fastsætter regler for adgangen til og den rekreative anvendelse af søen.

Badning

Badning i Grindsted Engsø er ikke tilladt. Dette er besluttet i samråd med daværende embedslægeinstitution blandt andet på grund af sedimentets indhold af kviksølv.

Badeforbuddet gælder også for hunde. Hunde skal altid føres i snor, og færdsel med hunde skal til enhver tid ske under hensyntagen til det vilde dyreliv. Særlige hensyn skal tages i fuglenes yngleperiode.

Sejlads

Billund Kommune har i 2019 anmodet Styrelsen for patientsikkerhed om fornyet udtalelse i forbindelse med sejlads på Grindsted Engsø. Styrelsen har sendt følgende svar til kommunen:

Styrelsen for Patientsikkerhed vil anbefale, at der ikke foretages vandsports aktiviteter, som indebærer badelignende kontakt med søsedimentet og søvandet. Baggrunden herfor er, at det på det foreliggende grundlag må antages, at forurenings-graden af søsedimentet er uændret i forhold til de fremsendte bilag, idet der ikke har været foretaget oprensning af Engsøen. Styrelsen for Patientsikkerhed vil på baggrund af oplysningerne i henvendelsen fra Billund Kommune, hvor af det fremgår, at ”jollerne ofte vælter i forbindelse med træning og at både sejler og mast i denne sammenhæng kan komme i berøring med søbunden” anbefale, at der ikke foregår jollesejlads, idet aktiviteten anses for at have badelignede karakter.

Såfremt sejlads med kajak, robåde og lignende kan foregå, som det er oplyst uden betydende kontakt med søsedimentet og kun sporadisk kontakt med søvandet, er det Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at denne aktivitet kan fortsætte, dog bør brugene gøres opmærksom på at alle badelignede aktiviteter anbefales undgået.

Windsurfing, sejlads med vandcykler og lignende er ikke tilladt.

Læs hele styrelsens udtalelse.

Fiskeri

Det er tilladt at lystfiske i Grindsted Engsø med gyldigt lystfiskertegn, der kan erhverves ved henvendelse til Grindsted Sportsfiskerforening. Det er ikke tilladt at omsætte, det vil sige sælge eller videregive, fisk fanget i Grindsted Engsø. Dette er fastsat i bekendtgørelse om forbud mod afsætning m.m. af fisk fanget i Grindsted og Varde åer m.v. undtaget er fisk fra dambrug, laks og ørred.

Stierne ved Grindsted Engsø

Ved Grindsted Engsø er der en række ruter, hvor du kommer forbi en række forskellige naturområder. Se ruterne på linket herunder. Der også etableret et opholdsareal med grill, hængekøje og platforme, hvor du kan nyde søen.

Se kort over stierne ved Grindsted Engsø.