Som borger i Grindsted kan du vande din køkkenhave med vand fra egen havevandsboring, hvis vi som kommune har godkendt boringen.

Nogle steder har Grindsted-forureningerne dog bredt sig til grundvandet under byen. Her er det ikke sikkert at bruge vand fra egen boring til havevanding, og der er forbud mod vanding.

Nye forbudszoner i Grindsted syd og nord for Grindsted Engsø

Billund Kommune og Region Syddanmark arbejder tæt sammen om Grindstedforureningen. Det nuværende administrationskort til sagsbehandling af havevandstilladelser er vedtaget af kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 19. marts 2019. Kortet er efterfølgende suppleret med ny forbudszone i Grindsted syd vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. maj 2022, samt en forbudszone nord for Grindsted Engsø vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. maj 2023.

Det er ny viden om forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads og ny viden om forureningsfanen fra Fabriksgrund, der har fået kommunen til at vedtage nye forbudszoner for indvinding af vand fra egne boringer i Grindsted syd og i et område nord for Grindsted Engsø.

Forbudszonen i Grindsted syd omfatter området, der ligger mellem Bådkanalen i nord og Grindsted gamle losseplads i syd, og fra Vestre Boulevard i øst og til Morsbøl Søvej i vest.

Forbudszonen nord for Grindsted Engsø afgrænses mod nord af Grindsted Landevej og løber fra Åglimt i øst til Morsbøl Skolevej i Vest.

Det samlede administrationskort kan ses via linket nedenfor.

Ingen risiko ved drikkevandet

Det grundvand, som Grindsted Vandværk a.m.b.a. indvinder til drikkevand, ligger langt væk fra forureningsfanen. Vandet indvindes øst for forureningerne, og da grundvandet strømmer mod vest, vil forureningen derfor aldrig kunne påvirke det grundvand, der indvindes til drikkevand.

Et gammelt og et nyt kort

Billund Kommune, og den tidligere Grindsted Kommune, har administreret tilladelser til indvinding af havevand fra egen boring efter et kort, der er udarbejdet efter de forventede placeringer af forureningsfaner efter Grindstedværket.

Der er således ikke meddelt tilladelser til havevand i visse områder i Grindsted i mere end 30 år.

Det gældende administrationskort for havevand i Grindsted er udarbejdet på baggrund af seneste modeldata, som Billund Kommune har modtaget fra Region Syddanmark, og suppleret med seneste ny viden fra Regionens undersøgelser.

Se administrationskortet og tjek din adresse

Har jeg en tilladelse til havevanding?

Indvindingstilladelser er altid tidsbegrænsede. Det betyder, at de skal fornys efter en årrække, hvis man fortsat ønsker at indvinde vand. De fleste tilladelser til havevand gives for 15 år. Der er dog visse områder i Grindsted, hvor tilladelsen kun meddeles for 5 år. Dette skyldes, at der hele tiden kommer ny og mere viden, som kommunen ønsker at inddrage i sagsbehandlingen.

Der meddeles aldrig tilladelser for mere end 15 år. Det betyder også, at er din tilladelse ældre end 15 år, så er den ikke længere gældende, og du må ikke indvinde vand uden fornyet tilladelse.

Er du i tvivl, om der ligger en gældende indvindingstilladelse på din boring, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv sikkert til grundvand@billund.dk (Borger)

Skriv sikkert til grundvand@billund.dk (Virksomhed)

Hvad skal jeg stille op med en boring, der ikke længere kan anvendes?

Boringer der ikke anvendes skal sløjfes. Dette fordi det bør sikres, at ingen uforvarende kommer til at indvinde vand fra boringen. Endvidere kan ubrugte boringer og brønde være transportvej til spredning af forurening.

Det er ejerens ansvar at sløjfe boringen. En boring skal sløjfes af en certificeret brøndborer. Brøndboreren er forpligtet til at indberette sløjfningen af en boring til GEUS, ved at indsende en sløjfningsrapport. Kommunen modtager meget gerne en kopi, så vi også kan registrere, hvor der bliver sløjfet boringer.