En mere levende og aktiv bymidte

Der er fokus på at arbejde med tiltag, der kan gøre bymidten endnu mere levende og aktiv end den er i dag. Grindsted bymidte har et velfungerende handelsliv, men det er ikke handelslivet i sig selv der kan løfte og bære bymidtens liv og aktivitet. Derfor arbejder vi, i samarbejde med relevante aktører, med flere projekter, for at udvikle Grindsted bymidte.

Som en ud af i alt 14 byer i Danmark er Grindsted udvalgt til forsøgsordningen ”Frie Bymidter”. Derfor skal vi, i de kommende fem år, arbejde med indsatser, der kan skabe mere liv og aktivitet i bymidten. Der er i forbindelse med ansøgningen til forsøgsordningen udvalgt syv indsatser på baggrund af dialog, ønsker og input fra byens borgere, virksomheder, organisationer og politikere som vi sammen skal arbejde videre med i 2024-2029. 

De syv indsatser er:

  • Samlingspunkt for byens borgere
  • Kreative værksteder
  • Omdannelse af torvene
  • Skoletandpleje
  • Pulje til bygningsfornyelse
  • Bykontor
  • Eksperimentarium for forurening og grøn omstilling

Se mere om tankerne om projektet i filmen og læs mere om de forskellige indsatser herunder. 

 

GrindSTEDET - et midlertidigt samlingspunkt

I forbindelse med defineringen af de 7 indsatser og som en afprøvningsfase i ordningen Frie Bymidter, etablerede vi GrindSTEDET i Borgergade 1, som et midlertidigt samlingssted i bymidten, hvor der var plads til dialog, fællesskaber og aktiviteter.

GrindSTEDET lukkede med udgangen af maj måned, og vi evaluerer nu på brugen af stedet, for at blive klogere på hvordan det har fungeret, hvilke aktiviteter der har fundet sted og hvad der skal tages med videre i arbejdet med at udvikle Grindsted bymidte med fokus på liv og aktivitet. Så hjælp os med at blive klogere, ved at svare på spørgeskemaet.

Evaluering af GrindSTEDET - spørgeskema (det tager kun 5 min)

Byprofiler

Derudover arbejdes der med at lave Byprofiler for alle kommunens byer, herunder også Grindsted. Byprofilerne skal pege på hvilke styrker og potentialer, der er for udvikling af kommunens forskellige byer. Dette arbejde skal for Grindsteds vedkommende integreres i og understøtte de igangværende og kommende projekter.  

Samlingspunkt for byens borgere

For at blive klogere på hvad et samlingspunkt skal kunne i Grindsted, hvilke brugergrupper og aktiviteter det skal understøtte, har vi i en midlertidig periode lejet os ind i det gamle Grand Hotel, Borgergade 1 under navnet GrindSTEDET. Stedet har dannet ramme om dialog og udvikling, men er også blevet lånt ud til alle, der havde lyst til at bruge stedet til aktiviteter. Det er der kommet mange gode aktiviteter ud af, men det er nu tid til at fokusere på mere permanente tiltag i bymidten. Derfor lukkede GrindSTEDET i Borgergade 1 med udgangen af maj måned. 

I forbindelse med etableringen af permanente samlingspunkter i bymidten, bliver der lige nu arbejdet på at etablere et nyt hus, særligt til seniorer, i Vesterbrogade 1, hvor borgerne og frivillige foreninger kan mødes på kryds og tværs. Forhåbningen er at dette sted kan åbne til efteråret 2024.

 

Kreative værksteder

Et af de helt store ønsker til en ny funktion i bymidten, var kreative værksteder. Derfor er der igangsat et udviklingsarbejde med at samle byens kreative foreninger, klubber og borgere i et kreativt fællesskab, der kommer til at have til huse i Kulturhuset Kino, sammen med biografen. 

Forhåbningen er, at implementeringen af værkstederne kan ske henover sommeren og efteråret 2024.

 

Omdannelse af byens torve

Der er et stort ønske om at få omdannet byens torve, særligt byens centrale torv, for bedre at kunne understøtte bylivsaktiviteter, ophold og fællesskaber. I den forbindelse har der de sidste fire år været arbejdet med sommerbyrum, hvor det centrale torve i sommerperioden er omdannet til et aktivt byrum med sandkasse, terrasse, plantekasser og forskellige aktivitetsmuligheder. Det har givet nogle gode input til hvordan bymidten kan indrettes til flere aktiviteter, og hvad mere grønt kan gøre for oplevelsen af et område. 

Sommerbyrum og sommergågade

Sidste år blev sommerbyrummet udvidet med en 'sommergågade'. Sommergågaden var en test af, om mindre trafik kunne være medvirkende til mere liv, aktivitet og ophold i bymidten. Forsøget, hvor Borgergade blev spærret af for gennemkørende trafik i en periode på 3 måneder, var et samarbejde med Grindsted Handel som arrangerede fredagsmusik på torvet hver fredag i perioden. 

På baggrund af en meget positiv tilbagemelding på forsøget med sommergågader, har vores Teknik-, Plan og Kulturudvalg netop vedtaget, at forsøget med sommergågaden skal gentages de næste to år. Det betyder, at dele af Borgergade spærres af fra 31. maj - til 2. september i år. Forsøget er igen et samarbejde med Grindsted Handel, som vil stå for en række aktiviteter, musik m.m. hen over sommeren. 

Området der er omfattet af afspærring ses på billedet herunder.                       

Ingen gennemkørende trafik på Torvet via Borgergade i perioden 31. maj-2. september i år.

Forsøgene med sommerbyrum og sommergågade skal i sidste ende resultere i en omdannelse af det centrale torv, men processen for dette er endnu ikke sat i gang.

 

Skoletandpleje

Det er politisk besluttet at samle kommunens skoletandpleje i Grindsted bymidte. Skoletandplejen rykker ind i Borgergade 3-5 og vil fra midten af 2026 danne ramme om en tandpleje for alle kommunens børn og give bedre faglige miljøer for kommunens tandlæger. Den nye klinik vil også bidrage til et øget antal af besøgende i bymidten. 

 

Pulje til bygningsfornyelse

Grindsted rummer en række kulturhistoriske bygninger, som er særligt bevaringsværdige for Grindsteds historiske bymidte. Formålet med puljen til bygningsfornyelse er understøtte bevaringen af de historiske bygninger og skabe et incitament for at private bygningsejere får lyst til at renovere bygningerne i overensstemmelse med det oprindelige arkitektoniske udtryk og hermed forstærke Grindsteds kulturhistorie, identitet og stolthed. Puljen kan støtte udvendig renovering af bygningers facader.  

I forbindelse med udarbejdelsen af en samlende lokalplan for Grindsted bymidte, bliver der lavet en registrering af de kulturhistoriske bygninger, hvorefter der tages stilling til hvordan og hvor meget man kan give af støtte til de enkelte bygninger. 

 

Bykontor

GrindSTEDET i Borgergade 1, har i perioder været benyttet af vores forskellige forvaltninger til inddragelse, workshops og møder. Blandt andet har kommunens Demenskonsulenter og Planteam haft faste mødetidspunkter i GrindSTEDET. Det skal i den kommende tid evalueres på hvor meget og hvilke funktioner, der er oplagte at etablere i bymidten på baggrund af de erfaringer GrindSTEDET har givet, og på baggrund af hvad man politisk ønsker af funktioner i bymidten fremadrettet.

 

Formidlingscenter/eksperimentarium for forurening og grøn omstilling

Indsatsen udspringer af et ønske om at sætte fokus på formidlingen af, hvordan man i Grindsted arbejder med grøn omstilling og hvilke tiltag der gøres for at rense op efter forureningen fra Grindstedværket.

Særligt har MARK, Billund Kommunes Museer, fokus på formidlingen af Grindsteds historie, fra bondesamfund til industrialiseringen og udviklingen til turismemagnet, men også på de mørkere sider af Grindsteds historie som generationsforureningen fra Grindstedværket. 

Derudover er det særligt private aktører der arbejder med indsatsen, som på nuværende tidspunkt er i den tidlige udviklingsfase. 

 

Overordnet tidsplan

Overordnet tidsplan over hvilke aktiviteter der er afholdt, og hvilke der kommer i perioden fra 2022 til 2029