SYGEMELD MEDARBEJDER

Du skal som arbejdsgiver altid anmelde en medarbejders sygefravær til os.

Det skal du også selv om din virksomhed ikke kan få refusion og ikke udbetaler løn under sygdom - ellers kan din medarbejder ikke søge om selv at få udbetalt sygedagpenge.

 • Indberet sygefravær
 • Uanset om din medarbejder ikke har ret til løn eller sygedagpenge under sygefravær, skal du altid betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, som er op til 30 dage. 
 • Vær opmærksom på, at indberetningsfristen er forskellig, alt efter hvilket sygefravær det drejer sig om.
 • Har din medarbejder været ansat i mindre end 8 uger eller haft mindre end 74 timer inden for de seneste 8 uger, er du ikke forpligtet til at betale sygedagpenge under sygefraværet, med mindre det er en del af jeres overenskomst.
 • Har din medarbejder ikke længere ret til at få løn under sit sygefravær, så skal du orientere os om det når du indberetter sygefraværet, eller når du søger om den sidste refusion.

Orienter dig om indberetningsfrister og få svar på mange andre spørgsmål på Nem Refusion

 

FASTHOLDELSE, FOREBYGGELSE OG NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR

Kontakt os og få råd og vejledning omkring fastholdelse, sygedagpengeregler samt tidlig etablering af samarbejde før, under og efter et sygdomsforløb.

Erfaringer viser, at en tidlig indsats for den sygemeldte er med til at afkorte sygeforløbet og til, at den sygemeldte hurtigere venter tilbage til jobbet.

 

SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du mulighed for at få sygedagpenge/barselsdagpenge, hvis du erklæres uarbejdsdygtig på grund af:

 • Sygdom
 • Barsel/adoption
 • Tilskadekomst

Sådan gør du

SØG TILSKUD TIL ANSATTE PÅ BARSELSORLOV

Som arbejdsgiver eller selvstændig skal du anmelde barselsfravær til Udbetaling Danmark. 

Hvis du betaler løn til din medarbejder under barsel, kan du søge refusion fra Udbetaling Danmark.

Betaler du ikke løn, kan din medarbejder selv få udbetalt barselsdagpenge, men du skal stadig indberette orloven.

Sådan søger du tilskud

Du kan søge refusion til

 • ansatte i fleksjob
 • ansatte der modtager førtidspension (tidligere skånejob)
 • ansatte i almindelig løntilskud
 • ansatte der har brug for personlig assistance
 • ansatte på barselsorlov

Personer der er ansat i fleksjob før 2013 er omfattet af den lovgivning, der var gældende indtil 1. januar 2013.

Du kan søge refusion til

 • halvdelen eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på ansættelsesområdet, uanset om du betaler en højere løn.
 • højst 37 timer pr. uge - ikke for overarbejdstimer
 • øvrige arbejdsudgifter

Du skal

 • indsende dokumentation i forbindelse med stigning i overenskomst - dokumentation skal bestå af udskrift fra den nuværende overenskomst eller lokalaftale.

Når en ansat i fleksjob bliver syg, kan der søges sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Overblik over lovstoffet

Søg refusion

 

SØG LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER

Løntilskuddet fra kommunen udgør 30,88 kr. i timer (2023)

Søg løntilskud

 

SØG ALMINDELIG LØNTILSKUD

Der er loft over, hvor meget man kan modtage i tilskud.

Satser for løntilskud

Søg løntilskud

 

SØG TILSKUD TIL PERSONLIG ASSISTANCE

Tilskuddet svarer som hovedregel til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten.

Timeløn til studerende

Søg tilskud

 

SØG TILSKUD TIL NYUDDANNEDE MED HANDICAP